چند لغت فارسی

Category: 

Author(s): 

Mahmoud Ghoochani

Description: 

شما میتوانید از طریق بخش ایمپورت نرم افزار این لغات را به برنامه افزوده و از آن استفاده کنید

Source: 

مجموعه ای شامل چندین کارت لغت جدید - تهران

Mnemosyne Compatibility: 

  • 2.1+

Card Set File: 

1 Comment

Thanks,

Thanks,
It's help me a lot if it's possible please add essential words for IELTS