کلمه های پر کاربد انگلیسی

Category: 

Author(s): 

امید

Description: 

فایل زیپ را باز کرده و فایل تکست درون آن را در برنامه import کنید

Source: 

ترجمه شده توسط گوگل ترجمه

Mnemosyne Compatibility: 

  • 2.1+

Card Set File: 

2 Comments

Thanks,

Thanks,
It's help me a lot if it's possible please add essential words for IELTS